Temiz Bir RESTful API Tasarımı için 10 Best-Practice

Doğru bir API tasarımı, kullanım kolaylığı, çabuk anlaşılabilirlik, hata tamirinde hız ve kararlılığa katkı sağlar. Ayrıca API arkasındaki aplikasyonun doğru bir yapıyla inşa edilmesinde ve geliştirilmesinde geliştiriciyi olumlu yönlendirir.

Bu maddelerin önem sırasına göre dizilmediğini bildirmeliyim. Bence hepsi birbirini tamamlayıcı pratikler.

 1. İsim kullan, fiil kullanma
  Resource: /cars
  Method: GET
  İş: Araba listesi döndürür
  
  Resource: /cars
  Method: POST
  İş: Araba oluşturur
  
  Resource: /cars
  Method: PUT
  İş: Arabaları topluca replace eder
  
  Resource: /cars
  Method: PATCH
  İş: Arabaları topluca kısmi günceller
  
  Resource: /cars
  Method: DELETE
  İş: Arabaların hepsini siler
  
  Resource: /cars/123
  Method: GET
  İş: ID'si 123 olan arabayı döndürür
  
  Resource: /cars/123
  Method: POST
  İş: Method Not Allowed 405 hatası döndürür
  
  Resource: /cars/123
  Method: PUT
  İş: ID'si 123 olan arabayı replace eder
  
  Resource: /cars/123
  Method: PATCH
  İş: ID'si 123 olan arabayı kısmi günceller
  
  Resource: /cars/123
  Method: DELETE
  İş: ID'si 123 olan arabayı siler
  
  Resource yolu olarak fiil kullanmayın. Şunlar gibi:
  /getAllCars
  /createNewCar
  /deleteAllBlackCars
  
 2. GET metodu ve query parametreleri nesne veya nesnelerin state’ini değiştirmemeli
  Nesnelerin state’ini değiştirmek için POST, PUT, PATCH veya DELETE kullanın. Örneğin şunları kullanmayın:
  GET /cars/123?activate
  GET /cars/123/activate
  
 3. Yalnız çoğul isim kullan
  Tüm resource’lar için şunlarda olduğu gibi yalnızca çoğul isim kullanın:
  /cars/123 ( /car/123 değil)
  /users ( /user değil)
  /settings/sending-notification ( /setting/sending-notification değil)
  
 4. Bir resource eğer başka bir resource ile ilişkili ise sub-resource düzenini kullan
  Resource: /cars/123/drivers
  Method: GET
  İş: ID'si 123 olan arabanın sürücü listesini döndürür
  
  Resource: /cars/123/drivers/456
  Method: GET
  İş: ID'si 123 olan arabanın sürücülerinden ID'si 456 olanı döndürür
  
 5. Serializasyon formatı için HTTP header’larını kullan

  İstemci de sunucu da hangi format’ta iletişim kurması gerektiğini bilmelidir. Bu bilgi HTTP header’ları ile aktarılmalıdır. Content-Type header’ı request format’ını tanımlamak için; Accept header’ı response format’ını veya format listesini bildirmek için kullanılmalıdır.

  Ayrıca serialize çıktı yapısı bir ya da birden fazla parametreye bağlı olacaksa bu da bir header parametresi olarak bildirilmelidir. Örneğin:

  X-Serialization-Groups: Details,DriverDetails
  
 6. HATEOAS kullan

  Hypermedia as the Engine of Application State, daha iyi API navigasyonu sağlayacak olan bir hypertext link kullanımı prensibidir. Örneğin:

  {
   "id": 123,
   "manufacturer": "BMC",
   "drivers": [
    {
     "id": 456,
     "name": "Abdullah Pazarbasi",
     "links": [
      {
       "rel": "self",
       "href": "/api/v2/cars/123/drivers/456"
      }
     ]
    }
   ]
  }
  
 7. Koleksiyonlar için alan seçimi, filtreleme, sıralama ve sayfalama bilgisi sağla
  Alan Seçimi:

  Bir fields query parametresinin içinde virgülle ayrılmış alan isimlerini göndererek seçilen alanlar haricindekilerin değerlerinin null olarak dönmesini sağlayabilirsiniz. Bazen iletişim yükünü azaltmak için işe yarayabilir. Örneğin:

  GET /cars/123?fields=id,manufacturer,model
  
  Filtreleme:

  Süzme için şu örnekteki gibi parametre gönderebilirsiniz:

  GET /cars?color=black&classification=sport
  
  Sıralama:

  Artan ve azalan sıralama bildirmek için birden fazla alan için bile olsa şunun gibi kullanabilirsiniz:

  GET /cars?sort=-manufacturer,+model
  
  Sayfalama:

  offset ve limit parametreleri ile sayfalama sağlayabilirsiniz. Örneğin:

  GET /cars?offset=0&limit=10
  

  total count’u istemciye bildirmek için X-Total-Count header’ını kullanın.

 8. Versiyonla

  Şunun gibi resource yolu öncesi versiyon bildirin:

  GET /api/v2/cars/123
  

  Dikkat edilmesi gereken şeyler version başına v karakteri koymak ve versiyon numarasında nokta ( . ) kullanmamak.

 9. Hataları, HTTP Status Code’ları ile ele al

  Tüm status code’larını kullanmamıza gerek yok. Şunları kullanın:

  200 - OK : Herşey yolunda
  201 - Created : Yeni bir resource oluşturuldu
  202 - Accepted : Güncelleme kabul edildi
  204 - No Content : Resource listesi boş / Resource silindi
  304 - Not Modified : İstemci önbelleklenen veriyi kullanabilir
  

  4xx hataları error-payload’unda açıklanmalıdır.

  400 - Bad Request : Geçersiz request gövdesi / Eksik parametre / Geçersiz parametre
  401 - Unauthorized : User authentication gerekiyor
  403 - Forbidden : Sunucu talebinizi algıladı ve fakat reddetti / Sunucu talebinizi algıladı ve fakat talebi yapmaya yetkiniz yok
  404 - Not Found : URI ardındaki tekil resource mevcut değil
  405 - Method Not Allowed : Geçerli HTTP metodu söz konusu URI için kullanılamaz
  406 - Not Acceptable : İfade biçimi kabul edilemez durumda
  409 - Conflict : Birbiri içinde çelişki bulunan parametre seti alınmış
  415 - Unsupported Media Type : Desteklenmeyen içerik tipi / Desteklenmeyen request/response gövde notasyonu (json, xml vb.)
  422 - Unprocessable Entity : Ön koşulları gerçekleşmemiş olduğu için hedeflenen state değişimi gerçekleştirilemedi
  

  5xx hatalarının detayları production ortamında istemiciye ulaştırılmamalı ve fakat log’lanmalıdır.

  Peki error-payload ne sunmalı? Şu şekilde düzenlenebilir:

  {
   "errors": [
    {
     "userMessage": "Foo",
     "internalMessage": "Bar",
     "code": "E123",
     "moreInfo": "https://services.example.com/api/v2/errors/e123"
    }
   ]
  }
  
 10. HTTP Metodu Override’ına izin ver

  Bazı proxy’ler yalnız GET ve POST metodlarını destekler. Aktüel metod GET ya da POST olsa da X-HTTP-Method-Override header’ının değeri kastedilen metod olarak verilip engel kaldırılabilir.